0,00 kr 0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

GDPR

Personuppgiftspolicy

Denna policy gäller från och med 2018-05-25

Team Fusion AB (org. nr. 556830–2631) med varumärken uglutbildarna, Teamera bedriver kompetensutveckling för företag och organisationer och i vår verksamhet behandlar vi ibland personuppgifter. Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. All vår behandling sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du hittar här information om vilka uppgifter vi samlar in, och varför, samt få information om dina rättigheter i sammanhanget. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på info@uglutbildarna.se eller 033-12 75 70.

1. Personuppgifter och personuppgiftsansvarig

En personuppgift är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis ett namn, personnummer eller kontaktuppgifter. Denna policy beskriver bl.a. den personuppgiftsbehandling som vi genomför och ger dig information om dina rättigheter som registrerad.

Moderbolaget Team Fusion AB (Box 8080, 501 18 Borås) är personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker enligt denna personuppgiftspolicy.

2. Beskrivning av vår personuppgiftsbehandling

Vår personuppgiftbehandling går främst ut på hantering av namn- och kontaktuppgifter i samband med bokning av utbildningar och dylikt. Vi beskriver nedan vilka personuppgifter som omfattas av vår personuppgiftsbehandling samt ändamål och rättslig grund för denna, samt varaktigheten av behandlingen.

2.1 Kundkontakt i samband med bokning av utbildning
2.1.1 Vilken personuppgiftsbehandling utför vi?
I samband med bokning av utbildning eller konsulttjänster samlar vi in personuppgifter i from av kontaktuppgifter. Uppgifterna består av namn, e-post, telefon, företag och faktureringsadress. Vi samlar in uppgifterna för att kunna kontakta dig både före och efter aktuell utbildning/konsulttjänst.

2.1.2 Vilken/vilka för rättsliga grunder stöder vi behandlingen på?
De uppgifter som behandlas i samband med bokning av utbildning eller konsulttjänster behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan dig som kund och beställare av våra tjänster och av oss som tillhandahållare av den aktuella tjänsten. Vår behandling av dessa personuppgifter är nödvändiga för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet vi därigenom ingår. Efter aktuell utbildning/konsulttjänsts genomförande sparar vi uppgifterna i 12 månader med stöd av en intresseavvägning, då vi anser att vårt intresse av att lagra dina uppgifter för att kunna kontakta dig med information och marknadsföring väger tyngre än ditt intresse för skydd av din personliga integritet.

2.1.3 Vilka är mottagare av personuppgifterna?
Vi för inte över de aktuella uppgifterna till någon tredje part.

2.1.4 Lagringstider
Kontaktuppgifter som samlas in i samband med bokning av utbildning eller konsulter lagras fram till och med tidpunkten för tillhandahållandet av aktuell tjänst samt under en period om 12 månader därefter.

2.2 Kunduppgifter för interna system, CRM, webbinarier och e-learning
2.2.1 Vilken personuppgiftsbehandling utför vi?
I samband med att du som kund registrerar dig på vår webbplats och/eller för någon av våra standard eller skräddarsydda utbildningstjänster samlar vi in uppgifter om namn, e-post och i vissa fall telefon, företag och faktureringsadress. Vi samlar in uppgifterna i syfte att kunna skicka användarens inloggningsuppgifter, kallelser och påminnelser.

2.2.2 Vilken/vilka rättsliga grunder stöder vi behandlingen på?
Uppgifterna behandlas med stöd av det avtal som ingås när du registrerar dig på vår webbplats, där vår behandling är nödvändig för att erbjuda dig de tjänster som registrering innebär och som du efterfrågar/efterfrågat.

2.2.3 Vilka är mottagare av personuppgifterna?
Vi för inte över de aktuella uppgifterna till någon tredje part.

2.2.4 Lagringstider
Vi lagrar de aktuella uppgifterna så länge du står kvar som registrerad i våra system. Du kan alltid gå in och avregistrera dig.

3. Dina rättigheter som registrerad

Av GDPR följer att du som registrerad har vissa rättigheter som du kan göra gällande i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

3.1 Rätt att begära tillgång till dina lagrade personuppgifter
Som registrerad har du rätt att begära tillgång till dina lagrade personuppgifter. Om detta begärs flera gånger har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera din begäran. En begäran kan med fördel ske skriftligen och skickas till oss per post till info@uglutbildarna.se. Vi kan behöva vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos en som begär ett utdrag.

3.2 Övriga rättigheter
Du har även rätt att begära rättning av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter och att framställa begäran om en överföring av dina personuppgifter, dataportabilitet. Vidare har du rätt att till begära en begränsning av en fortsatt behandling av dina personuppgifter samt även begära en radering. Därtill har du alltid möjlighet att invända mot behandlingen.

4. Mottagare av personuppgifter

Vi överför inga personuppgifter annat än vad som framgår under punkt 2 ovan.

5. Överföringar till tredjeland

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES (så kallade tredjeländer).

6. Lagringstider

Tiden under vilken vi lagrar cookies anges i beskrivningarna under punkt 2 ovan.

7. Cookies

Vi använder cookies på våra hemsidor. Vänligen se mer information om användningen av cookies i vår cookiespolicy.

8. Klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, 08-657 61 00) gällande vår hantering av personuppgifter.

9. Säkerhetsorganisation och kontaktperson

Vår personuppgiftsansvarig, Anita Gustafsson, 0707-40 80 48

© Copyright - UGL Utbildarna