0,00 kr 0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

VANLIGA FRÅGOR OM UGL

Genom åren har vi fått många frågor om UGL. Här har vi samlat de vanliga frågor som kan finnas inför att du t.ex. vill veta mer eller funderar på att boka en UGL utbildning.

VAD ÄR UGL?

UGL är en utbildning för att utveckla förståelsen för hur vi människor fungerar när vi samarbetar. Ursprunget kommer från den amerikanska militären som lagt ned stora resurser och forskat på ledarskap och vad som krävs för att skapa en bra ledarskapsutbildning.

På 70 talet tog den svenska Försvarsmakten inspiration av denna kurs och utvecklade UGL. Syftet för Svenska Försvaret var att ge alla befäl en grundutbildning i ledarskap och vad det är för olika faktorer som bidrar till att skapa ett effektivt team. Hur olika människotyper agerar/ reagerar. Hur konflikter uppstår. Hur olika känslor tar sig uttryck och kan förstås och hanteras.

Vad betyder UGL?

UGL betyder Utveckling av Grupp och Ledare

VAD ÄR EN UGL UTBILDNING?

En ugl utbildning är mer en upplevelse, resa där du får utforska hur du själv och andra fungerar i grupp. Eftersom ingen har någon bindning, känner varandra så blir ofta feedbacken mer öppen än om man gör samma sak med en kollega. Kollegan tar oftast mer hänsyn och riskbedömmer vad det kostar att vara uppriktig. Detta kan ju vara bra, i den relationen. Men vill man utveckla sig själv genom andra så gör man det bäst i en grupp av främlingar.

Vad gör man på UGL kurs / utbildning?

På en UGL kurs utforskar man hur människor agerar när de löser uppgifter och därefter drar individerna och gruppen slutsatser som kan bli till lärdomar. Mer om det och exempel finns nedanför.

VILKET INNEHÅLL HAR EN UGL UTBILDNING?

Innehållet styrs av de mål Försvarshögskolan satt upp som ramverk för att få genomföra en uglkurs. Varje del av utbildningen styrs av det kvalitessäkrade och utprovade konceptet som ständigt vidareutvecklas av såväl Försvarshögskolan som externa inbjudna kompetenser inom aktuellt område.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa. Deltagarna får kunskap om hur de kan utveckla sina egna grupper till att bli mer produktiva genom bättre samarbete, konflikthantering etc. 

Kursens olika delmål är att få ökad förmåga att: 

 • arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp 
 • hantera och förstå konflikter 
 • arbeta med olika konflikthanteringsverktyg 
 • kunna kommunicera direkt och klart 
 • förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå 
 • kunna ta och ge utvecklande feedback 
 • förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap 
 • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa 
 • förstå att det finns behov av olika ledarstilar 
 • ökad självkännedom 
 • personlig utveckling 
 • ökad förmåga att bidra till utveckling av sin egen grupp 

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till ledare och medarbetare som vill bli effektivare i sin roll och sitt arbete.

ETT EXEMPEL PÅ UGL ÖVNINGAR?

Ett konkret exempel på en uppgift är att gruppen får en instruktion att lösa något enskilt och därefter gemensamt. Det kan handla om värderingar eller fakta men både den enskilda individen och gruppens tolkningar belyses. Det finns såklart olika tolkningar och förslag. Det gör att individerna agerar annorlunda.

I uppgiften är det viktigaste momentet reflektionen över våra ”annorlunda” ageranden och lösningar, vad de leder till, hur det påverkar oss och om det skapar närmanden eller distans. I många andra kurser presenteras färdiga lösningar, på UGL får gruppen hitta sina lösningar och kunskaper om mänsklig samverkan genom att blottlägga vad de faktiskt egentligen tycker, tänker och känner om det som sker i gruppen och hur de olika deltagarna agerar. Detta gör att UGL är unikt och att hela kursveckan är en lärosituation.

Det är därför UGL är förlagt på ”internat” under 5 dagar, då kan vi lära oss intensivt och ostört genom spännande och ibland utmanande mänskliga möten.

FINNS UGL ERFARENHETER OCH FORSKNING?

Erfarenheterna från aktuell forskning visar att effekterna av att skaffa den kunskap UGL ger och sedan implementera den i en arbetsgrupp kan ge extremt mycket bättre resultat och produktivitet.

Vårt systerföretag Teamera.se delar gärna med sig av en pdf där aktuella, vetenskapliga analyser av både amerikanska och svenska företag visar på, i extremfallet 10 faldigt resultat. (Intensivvårdsteam som klarar uppgiften att rädda liv 10 ggr bättre än jämfört sämsta referensgruppen) Eller 20-procentig lönsamhetsförbättring i ett affärsdrivande försäkringsbolag.

EN MER PERSONLIG UGL KURS ERFARENHET?

Många av de deltagare som gått skriver att det var den i särklass bästa utbildningen de gått i hela sitt liv. De skriver att alla borde gå en uglkurs någon gång i livet för att förstå hur vi människor fungerar när vi gör saker tillsammans.

Kursen belyser mänsklig samverkan, så därför är mycket av kunskaper och erfarenheter användbart även på fritiden, i familjen, på idrottsplatsen eller i vilken grupp som helst. Så fort man är 2 eller fler som skall göra något tillsammans så startar ju omedelbart ett samspel där vi måste reda ut vem som skall göra vad, vilken tillit vi har till varandra och vad vi vill få ut av det vi gör.

Vi har ofta helt olika syften och mål men tror att den andre nog tänker, tycker och känner ungefär som jag gör.

ÄR UGL BRA ELLER DÅLIGT?

Det finns mycket bra, men även dåligt som kan ligga i sin egna inställning. Det vi sett är att om, du som deltagare har ett äkta intresse av att utveckla dig själv personligen och bättre förstå hur du interagerar med andra människor, då finns det inga baksidor med att gå en UGL utbildning. Dock är UGL inte en direkt lösning på personliga problem.

Vi jobbar här och nu under kursveckan vilket betyder att vi i stort sett helt lämnar din vardag och din historia med alla de relationerna och istället fokuserar på vad som sker direkt emellan oss i ugl-gruppen. Om vi analyserar vår historia tillsammans, fokuserar på personliga problem, så tenderar det att bli gruppterapi vilket inte är meningen. UGL skall ha fokus på händelser i gruppen vilket i sig ofta skapar kopplingar till din historia, detta utvecklar men kan vara ytterst svårt för de andra kursdeltagarna att sätta sig in i och förstå.

Det som vi upplevt är dåligt med UGL är när handledarna inte klarar av att skilja mellan sina egna behov och gruppens behov. Det finns en mycket tydlig struktur vi handledare skall följa och en etik som vi genom kontrakt med försvarshögskolan förbundit oss till. Trots det finns det handledare som inte följer detta, kanske beroende på att det skapar en kick att känna makten av att ”äga” gruppen och skapa en egen agenda. Det du kan göra för att säkerställa en så bra kurs som möjligt är att kontakta aktuell arrangör och be att få referenser på handledarna och följa upp dessa. Då får du höra direkt av en deltagare som gått hur de aktuella handledarna agerar och fungerar.

FÅR UGL KRITIK?

Det finns inte så mycket kritik som riktar sig mot UGL, troligen beroende på att UGL fortfarande ger de allra flesta deltagare mycket viktiga erfarenheter och kunskap.

Den kritik vi sett är bl.a. att UGL skulle vara ”förlegat” bl.a säger sig en av forskarna som tagit fram UGL, i en tidningsintervju att ” va, kör dom UGL ännu, det måste ju vara förlegat”.

Vår syn på detta är dock att vi människor har ju fungerat, som sociala flockdjur i många tusen år. Evolutionen är ruskigt långsam så att på 50 år som UGL funnits så har vi människor i vårt/våra grundläggande mellanmänskliga beteende/ våra behov, inte ändrats i princip något.

SKILJER SIG OLIKA UGL-KURSER ÅT?

Det finns många olika arrangörer av UGL-kurser i Sverige. Vi på UGL utbildarna genomför alltid våra kurser enligt Försvarshögskolans riktlinjer, vilket till exempel betyder att det inte sker några obligatoriska förtester.

Du kan också läsa mer om uglkonceptets kvalitetsäkring på Försvarshögskolans webb www.fhs.se.

Det är främst nedanstående faktorer som vi noterat påverkar kvalitén på UGL-kursen.

 • Mångfald i grupper
 • Erfarenhet & kompetens hos handledarna
 • Genomarbetad värdegrund hos arrangören
 • Bra miljö under kursveckan
 • Deltagarens motivation/intresse

HAR NI BÄSTA UGL UTBILDNINGEN?

Den bästa UGL utbildningen får man om gruppen är sammansatt av olikheter utifrån person, kön, ålder erfarenhet mm. Att deltagarna själva valt utbildningen spelar också en stor roll då konceptet bygger på en äkta dialog om det som sker oss deltagare emellan under kursveckan. Är man ”ditskickad” av någon annan blir sannolikt inte intresset och öppenheten så stor.

Efter att ha arbetat som kursarrangör för UGL under 23 år så har vi noterat att det finns ytterligare några mycket viktiga ingredienser som påverkar kvalitén på en UGL kurs.

Handledarnas erfarenhet från att själva ha arbetat som ledare och att ha haft ansvar för att ”bygga” framgångsrika team påverkar i hög grad hur väl de kan omsätta teori till praktik. Likaså att handledarparet, (det är alltid 2 handledare på en UGL kurs) är samspelta och har jobbat ihop sig, känner varandra väl och kan komplettera varandra i alla de olika delar en UGL kurs består av.

Att kontinuerligt genomföra UGL är en annan viktig faktor, det finns många handledare som kör kanske max en kurs per år, det säger sig självt att tränar man inte och håller sig uppdaterad så riskerar man att ha tappat kompetens, även om det inte är självklart men vi brukar resonera så att om man skall rotfylla en tand, ja då vill man nog ha en tandläkare som mestadels jobbar med att vara i tandläkarrollen snarare än att köra en vecka per år för att få lite variation.

Valet av kursplats är viktigt, vi har under 20 år letat reda på de allra bästa kursgårdarna där vi kan få en mix av allt det som mest spelar in under UGL-veckan. Lugn och ro, bra mat, ett gott familjärt värdskap från personalen, bra standard på boende och mat som passar för en UGL-kursvecka. För oss är det lite av receptet på den bästa UGL utbildningen.

PRIS / KOSTNAD FÖR EN UGL KURS?

Priset för en UGL kurs består av 2 delar, kurskostnad som hos oss är 18 900:- samt en kostnad för boende och mat på kursgården och här varierat priset något mellan olika kursgårdar, 10 800:- är ett bra riktvärde. Totalt betyder det att en UGL kurs kostar ca 29 700 exkl moms.

Mer om UGL

Kort om UGL

UGL är i grunden en ledarskapsutbildning som vänder sig till alla som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och som vill hitta sin egen roll i dessa. Kursen har sitt ursprung i Försvarets grundkurs för blivande officerare: Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). Idag är den en av Sveriges absolut mest populära ledarskapskurser inom både näringsliv och offentlig sektor.

UGL ger, på ett lätt och överskådligt sätt, dig en stor förståelse för vad som händer i grupper och hur du kan lära dig att upptäcka och hantera eventuella konflikter på ett tidigt stadium och därmed uppnå en högre effektivitet och arbetsglädje.

UGL-kursens form och upplägg

Antalet deltagare per kurs är minimerat till 8 och maximerat till 12 deltagare. Kursen leds av två handledare, som är certifierade av Försvarshögskolan att leda UGL-kurser enligt UGL 2008. Kursen genomförs under fem sammanhängande dagar på kursgård. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier under kurstiden.

UGL är en kurs för ”främlingsgrupp” där man således inte bär på ”ryggsäckar” med antaganden om varandra. Deltagarna ska inte ha ett beroendeförhållande till varandra i sitt ordinarie arbete eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Alltså: Chefen och medarbetaren bör gå på skilda UGL-kurser, såväl som medarbetare från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Utbildningsmetoden under UGL benämns ”upplevelsebaserat lärande” och bygger på Kolbs teorier om lärandet. Gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som de som grupp skall hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta utforskande byggs allmängiltiga tankegångar om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva samtal bygger på lärande-effekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen. Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

För att kunna genomföra en UGL-kurs bör man ha jämvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen. Kursen i sig är krävande och fordrar fokusering på sitt eget innehåll och form.

© Copyright - UGL Utbildarna